De veelzijdige student-assistent (3)

Gisteren en eergisteren was reeds te lezen hoe een ervaringsdeskundige en het College van Bestuur de rol van student-assistenten binnen de Radboud Universiteit zien. Hieruit bleek dat de realiteit en de statuten niet met elkaar stroken. Vandaag reageert Judith Rotink, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, op deze onwenselijke situatie. 'Het kan een goede oplossing voor het docententekort vormen.'

Rotink vindt dat niet alle onderwijsvormen over een kam moeten worden geschoren. 'Het is moeilijk een onderscheid te maken tussen hoorcolleges, werkgroepen en practica. Dat verschilt ook nog eens per faculteit.' In bepaalde gevallen kan Rotink echter inzien dat student-assistenten hun statutaire bevoegdheden te buiten gaan. Officieel mogen zij namelijk slechts practica begeleiden met ondersteuning van een ervaren docent. 'Ik vind het niet per se slecht dat student-assistenten alleen doceren. Dat moeten echter wel ouderejaars studenten zijn die geselecteerd zijn op basis van kwaliteiten en motivatie. Sollicitatiegesprekken zijn niet eens zozeer nodig, maar er zouden harde, eventueel universiteitsbrede, richtlijnen moeten zijn. Deze kunnen worden vastgelegd in herziene statuten.'

Motivatie en kwaliteit zijn echter niet voldoende, volgens Rotink. Aan docerende bezigheden moet ook een strenge voorbereiding voorafgaan. 'Het is belangrijk dat student-assistenten handvatten krijgen om kennis over te brengen en orde te houden. Je kunt ook niet van student-assistenten verwachten dat ze een onderwijsmodel uit de grond stampen. Daarvoor hebben zij niet het vakinhoudelijk overzicht.' In sommige gevallen kan het, volgens de USR voorzitter, zelfs beter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs dat een student-assistent de college geeft: 'Didactische vaardigheden kun je als talent hebben. Dat kan deels aangeleerd worden, maar een talentvolle student-assistent kan beter zijn dan een reguliere docent.'

'Er kan meer uit het student-assistentschap worden gehaald', aldus Judith Rotink. Ze vervolgt: 'Het zou meer gezien moeten worden als een erebaantje. Het is niet alleen goed betaald, het is een ervaring die de meeste studenten niet bezitten.'

 

Valerie

De veelzijdige student-assistent (2)

Deze week neemt ANS in drie delen de rol van student-assistenten onder de loep. In het eerste deel vertelde Chantal van Lang over haar ervaringen als student-assistent aan de RU en hoe het er nu in de praktijk aan toe gaat. Ze vertelde ons dat ze in het diepe werd gegooid en veel vrijheid kreeg. Naast het geheel zelfstandig geven van werkgroepen Statistiek aan eerste- en tweedejaars Psychologie nam ze ook de tentamens af. Ze mocht dus vrijwel hetzelfde doen als een docent met jaren ervaring.

Hoe ziet de universiteit de rol van student-assistenten? Hoewel wettelijk gezien de richtlijnen vrij flexibel zijn, wordt het takenpakket in de statuten van de RU beperkt tot het begeleiden van practica en dat dan alleen onder actieve begeleiding van een meer ervaren medewerker. Willem Hooglugt, persvoorlichter van het College van Bestuur, legt uit: ‘Het uitgangspunt is dat activiteiten van student-assistenten altijd onder supervisie plaatsvinden en nooit betrekking hebben op de beoordeling.’

Ook geeft hij aan dat de positie van een student-assistent een bijzondere is. Dit alles is vastgelegd in de nota Omwille van de docent uit 2007. Daarmee werd de Basiskwalificatie Onderwijs geïntroduceerd: 'Student-assistent(en) voeren hun onderwijswerkzaamheden altijd uit onder actieve begeleiding van een ervaren docent. Aanbeveling verdient dat student-assistent(en) vooraf een introductie krijgen op de werkzaamheden die van hen worden verwacht. Gedacht wordt aan een halve dag instructie, te verzorgen door de faculteit.' Toch lijkt in Nijmegen soepel met de statuten te worden omgesprongen. Ook de universitaire gezamenlijke vergadering stelde paal en perk door examinerende bevoegdheden niet aan de student-assistent toe te kennen, maar zoals gisteren bleek had Van Lang die wel.

Wil je weten wat de Universitaire Studentenraad van dit onderwerp vindt? Moeten de statuten aangepast worden of mogen student-assistenten te veel? Lees morgen de reactie van voorzitter Judith Rotink.

 

Henk Strikkers

De veelzijdige student-assistent (1)

Student-assistenten mogen officieel slechts practica begeleiden en onder toezicht van een meer ervaren medewerker doceren. Wettelijk gezien mogen zij meer, maar de statuten van de Radboud Universiteit verbieden een uitgebreider takenpakket. Toch wordt er in Nijmegen soepel omgegaan met die statuten. Zo ondervond ook Chantal van Lang. Zij was drie jaar werkzaam als student-assistent en haar opdracht verschilde niet veel van die van een docent. ‘Ik had een bijbaantje dat mij niet bijzonder interesseerde en toen ik het eerste jaar een student-assistent tegenkwam, bedacht ik me dat ik dat ook kon.’ Chantal had in tegenstelling tot vele anderen geen problemen met Statistiek en besloot haar kans te wagen. ‘Ik mailde mijn docent en diezelfde week zat ik op zijn kamer voor een toelatingsgesprek.’ Dat verliep succesvol: 'De faculteit gaat ervan uit dat alleen mensen die goed zijn in Statistiek zich aanmelden. Studenten die werden afgewezen na een dergelijk gesprek ken ik niet.’

Van Lang mocht vrijwel hetzelfde doen als een docent. ‘De boodschap was: spring maar in het diepe.’ Weliswaar was er begeleiding vooraf en vergaderden alle student-assistenten maandelijks, maar de vrijheid die Van Lang werd geboden was bijzonder groot. ‘Ik had richtlijnen voor mijn colleges, maar mocht de cursus volledig zelf inrichten. Ook tentamens mocht ik nakijken.’ Ze ervoer dit niet als problematisch omdat er altijd een docent was om op terug te vallen als het echt niet meer lukte. Dat was niet de enige feedback die ze kreeg, ook studenten evalueerden de student-assistent ieder half jaar door middel van enquêtes. Deze waren voor Van Lang immer positief. Zelf is ze ook van mening dat student-assistenten een waardevolle toevoeging kunnen zijn: ‘Mijn redeneervermogen sluit veel meer aan bij dat van mijn studenten, daardoor zie ik eerder hun valkuilen.’

Benieuwd naar hoe de Radboud Universiteit de rol van de student-assistenten ziet? Lees morgen de reactie van Willem Hooglugt, de voorlichter van het college van bestuur.

 

Henk Strikkers

De toekomst van Vox (4): ‘Het CvB is doof’

Exact zeven dagen is het sinds er na een debat in de redactieraad unaniem werd besloten dat men zou opstappen. Afgelopen dinsdag ondertekenden alle leden een brief waarin zij daarbij uitleg gaven. ‘Wij vinden dat onze taak dusdanig wordt ingeperkt, dat wij praktisch overbodig worden’, aldus Carla van Baalen, voorzitter van de afgetreden redactieraad. Dat het advies door het college van bestuur werd genegeerd was niet doorslaggevend, maar toch vertrokken de leden van het adviesorgaan omdat dit het een principiële kwestie vond.

Anco Peeters, één van de studenten die deel uit maakten van de redactieraad doch op persoonlijke titel spreekt, is geagiteerd over de weigering van het College van Bestuur (CvB) om geen millimeter toe te geven. ‘Het CvB zegt wel dat er bij het niet-onafhankelijke Voxlog nooit problemen zijn geweest, maar er is zelfs ooit een bericht verwijderd. Dat noem ik een probleem.’ Bovendien vindt Peeters het vervelend dat het CvB elke discussie over de onafhankelijkheid van een site uit de weg gaat. Van Baalen, die namens de redactieraad onderhandelde met het universiteitsbestuur, had plezierige gesprekken, maar deze bleken tevergeefs: ‘Op een gegeven moment hadden we alle argumenten gewisseld en waren we niet tot elkaar gekomen. Dan is het duidelijk dat er geen resultaat komt.’

Dat de redactieraad bovendien al die tijd met niet-gevalideerde statuten heeft gewerkt komt aan als een enorme verrassing bij de leden. ‘Ik ben hogelijk verbaasd door deze mededeling’, aldus Van Baalen. Peeters beticht het college van bestuur zelfs van ‘gemene spelletjes’. Hij vermoedt dat dit een trucje is om de tegenstand monddood te maken en hij is bang voor verdere vervolgen: ‘Met het opheffen van de onafhankelijke Vox wordt de eerst stap gezet richting de dood van de academie.’

Wat de toekomst brengt is onduidelijk nu het CvB niet van plan lijkt om de Universitaire Gezamenlijke Vergadering om instemming te vragen. Peeters hoopt dat er vanzelf zoveel aandacht ontstaat dat er een tegenbeweging van studenten en medewerkers ontstaat: ‘Wij hebben een politiek signaal gegeven en ik hoop dat iemand dit oppikt.’ Van Baalen sluit zich bij hem aan: ‘Ik werd gisteren in college al aangesproken door studenten en later die dag door nog vijf collega’s. Ik hoop dat het animo voor onafhankelijke universiteitsjournalistiek blijf bestaan.’

 

Henk Strikkers

[UPDATE] De toekomst van Vox (3)

Door de recente ontwikkelingen hebben wij besloten van onze trilogie een kwartet te maken. Vanmorgen werd immers bekend dat de gehele redactieraad van Vox besloten heeft op te stappen. Wij vatten de ontwikkelingen kort samen.

In het openingsartikel van de oktober-ANS schreven wij al dat de redactieraad van Vox niet te porren was voor de nieuwe plannen van Johan van de Woestijne. Het nieuw op te richten nieuwsplatform moest onafhankelijk zijn en een maandelijkse Vox was überhaupt een te drastische maatregel. Dat het college van bestuur (CvB) het niet met dit advies eens zou zijn, werd al verwacht en dus was het slechts een kwestie van tijd dat het tot een frontale botsing zou komen. Dat gebeurde gisteren.

Het CvB gaf geen millimeter toe op het advies van de redactieraad en vond het Afdelingsplan met het oog op de bezuinigingen onvermijdelijk. Genoeg voor de redactieraad om het bijltje erbij neer te gooien. Carla van Baalen, voorzitter van de redactieraad: 'Volgens zijn redactiestatuut beoogt Vox de universitaire gemeenschap op de hoogte te houden van de belangrijkste gebeurtenissen, besluiten en ontwikkelingen binnen de universiteit. Dat is met een maandblad niet te doen. En de nieuwssite komt onder verantwoordelijkheid van het hoofd Communicatie. Dan concluderen we dat we geen rol van betekenis meer spelen.'

UPDATE 14.32 Het CvB verwijst in haar reactie naar het gebrek van een redactiestatuut voor de huidige site en de nooit gevalideerde redactiestatuten van het blad Vox. Bovendien wordt het argument van Johan van de Woestijne dat een kwaliteitsverbetering het verlies aan onafhankelijke edities kan goedmaken overgenomen door het CvB.

 

Henk Strikkers

De toekomst van Vox (2)

In het tweede deel uit de trilogie over de toekomst van universiteitsblad Vox komt Voxlog-columnist en medewerker van het centrum voor Parlementaire geschiedenis Peter van der Heiden aan het woord: ‘Als wij kritische geesten willen opleiden, moet er ook een onafhankelijk en kritisch universiteitsmedium bestaan.’

‘Wil je me eerst even de plannen uitleggen? Ik heb wel wat roddels opgevangen, maar officieel weet ik nog niets.’ Van der Heiden toont aan wat wij al langer ondervinden: de toekomstplannen van Vox worden nog zoveel mogelijk onder de pet gehouden. Eén ding wil hij vooraf echter direct duidelijk maken: ‘Ik vind het van levensbelang dat er een onafhankelijk universiteitsblad vol met kritische journalistiek aanwezig is. Als student moet je meer horen dan your master’s voice.’

De parlementair historicus ziet een maatschappelijke tendens waar de plannen rond Vox in te plaatsen zijn. De zogenaamde linkse kerk met haar kritische journalistiek en universiteiten als subsidieslurpers zit in het verdomhoekje. ‘Dat maakt dit soort beslissingen gemakkelijk. Dit had het universiteitsbestuur in de jaren zestig of de jaren tachtig niet moeten proberen, dan had de Comeniuslaan binnen de kortste keren vol gestaan.’ Ook het gebrek aan protest is volgens Van der Heiden gemakkelijk verklaarbaar. Studenten zijn namelijk niet meer kritisch in het dagelijkse leven. ‘Afhankelijk of onafhankelijk. Het boeit mensen helemaal niet, ze willen alleen af en toe een leuk verhaaltje lezen.’

Over het nieuwsplatform is hij eveneens sceptisch. Internet zou niet de ideale plaats zijn voor kritische journalistiek, omdat het te vluchtig is en alles in kleinere brokjes moet worden verpakt. Wel ziet hij in dat de mogelijke doelgroep enorm wordt uitgebreid, ‘maar dat kwantitatieve argument is een non-argument. De Telegraaf is de grootste krant van Nederland en daar wordt niet de beste journalistiek bedreven.’ Ook het grote financiële probleem van Vox vindt hij geen rechtvaardiging voor de keuze die wordt gemaakt: ‘Dit is een principiële beslissing en dat soort besluiten hoort niet af te hangen van economische overwegingen.’

 

Henk Strikkers

De toekomst van Vox (1)

In Nijmegen staat het universiteitsblad Vox onder druk, zoals is te lezen in het openingsartikel van de oktober-ANS. Ook aan andere universiteiten worden formules van universiteitsmedia veranderd. Zo wordt er flink wat omgegooid in Tilburg. Het universiteitsblad Univers, dat nu net als Vox eenmaal in de veertien dagen op papier verschijnt, zal in 2011 ook haar uitgavefrequentie terugschroeven. 21 dagen moeten de Tilburgse studenten en docenten dan wachten voordat ze weer nieuws en achtergrond in hun handen kunnen houden.

De vergelijking tussen Nijmegen en Tilburg loopt lichtelijk mank, omdat het Tilburgse universiteitsblad niet met budgetproblemen worstelt. De voorlopige hoofdredacteur van Univers Ries Achterberg beaamt dat de motieven voor de keuze anders zijn: ‘De situatie in Nijmegen en Tilburg is niet vergelijkbaar. Bij ons is de keuze voor minder papieren nummers gemaakt om de activiteiten voor een onafhankelijke website te vergroten.’

Toch is het interessant om te zien dat het aan de Universiteit van Tilburg wel mogelijk is om een onafhankelijke website in de lucht te houden en dat men daar aan de RU geen heil in ziet. Achterberg vertelt erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is: ‘In ons nieuwe statuut hebben we het opgelost door niet meer te spreken over het universiteitsblad, maar over een universiteitsmedium. Hierdoor is de onafhankelijkheid ook voor de site gegarandeerd.’

Welke bezwaren hiertegen in Nijmegen bestaan, wordt niet duidelijk uit de verschillende gesprekken die wij hadden. Willem Hooglugt, de voorlichter van het college van bestuur (CvB), weigerde op dit moment zijn medewerking te verlenen aan een interview. Vox-hoofdredacteur Chris-Jan van der Heijden noemt het een gemiste kans dat niet eerder een redactiestatuut voor de site is vastgesteld en vermoedt dat het nu te laat is. Uit betrouwbare bron hoorden wij bovendien dat het CvB ook niet meer van zins is om dergelijke nieuwe statuten of wijzigingen zoals in Tilburg goed te keuren. Het zou geen prijs stellen op onafhankelijke journalistiek die ook voor bezoekers van buitenaf beschikbaar is. Die stelling is verwerpelijk, omdat het leidt tot een kwaliteitsverlies en leert ons dat de RU de kracht van internet ferm onderschat. Die kracht is immers niet dat er slechts eenzijdige communicatie-uitingen het web worden opgeslingerd, maar dat gebruikers gezamenlijk onafhankelijke en genuanceerde berichtgeving tot stand kunnen brengen.

Binnenkort het tweede deel over de toekomst van Vox.

 

Henk Strikkers