Geen hertentamens meer in Leiden?

Er is een grote kans dat aan de Universiteit Leiden (UL) de mogelijkheid tot hertentamens wordt geschrapt, berichtte studentenblad Mare gisteravond. Het College van Bestuur heeft voorgesteld om in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), alle regels waar studenten hun rechten aan kunnen ontlenen, het recht tot hertentamens te schrappen. De frase 'minimaal twee tentamenkansen per jaar' wordt waarschijnlijk veranderd in 'maximaal twee tentamenkansen per jaar'. Marcel Vooijs, plaatsvervangend directeur academische zaken aan de UL, verdedigt de keuze: 'Het minimaliseren van herkansingen is geen nieuw beleid. Het is gebaseerd op de aanbevelingen in het rapport studiesucces uit 2009. Sommige faculteiten waren al scherper dan het model voorschreef. De nieuwe OERen zijn hieraan aangepast.' De Universitaire Studentenraad (USR) schreeuwt, zoals te verwachten, moord en brand. Loeke Salemans, voorzitter van de USR aan de Radboud Universiteit, vreest niet voor de toestand hier: 'Wij zijn als USR natuurlijk ook tegen het afschaffen van hertentamens. Momenteel verwacht ik overigens niet dat hier dergelijke maatregelen in de nabije toekomst worden genomen.' Toch bestaat er aan de RU wel dergelijk beleid. Zo kent de Faculteit van Sociale Wetenschappen de regel dat herkansingen slechts mogen worden afgelegd als bij de eerste kans een 3.0 of hoger is behaald. Bij de mastervariant Gezondheidszorg Psychologie is het zelfs helemaal niet meer mogelijk om te herkansen. Salemans geeft aan dat het College van Bestuur deze vrijheid wil geven aan de faculteiten. Opmerkelijk is dat de inspraak van studenten op faculteiten slechts 40% is, terwijl deze universiteitsbreed, vanuit de USR, 50% is. Dat maakt het voor het College makkelijker om strengere toelating tot hertentamens op facultair niveau in te voeren. Misschien moeten wij daarom toch vrezen voor onze hertentamens.

 

Lees meer

Herkansingsregeling FSW op de schop?

Eigenlijk was het wel te verwachten dat de regeling omtrent herkansingen aan de Faculteit Sociale Wetenschappen niet lang stand zou houden. De vorig jaar ingevoerde regel, die inhoudt dat eerstejaars geen herkansing mogen maken wanneer ze bij de eerste tentamengelegenheid lager dan een 3 hebben gescoord, was aanvankelijk bedoeld als een rendementsverhogende maatregel. Als je zo weinig hebt gestudeerd voor je tentamen dat je niet eens een 3 kan halen, haal je de herkansing vast ook niet en kun je je beter concentreren op een andere cursus, zo was de gedachte. Destijds was de Facultaire Studentenraad (FSR) al tegen deze vrij bizarre regel. Nu blijkt dat er werkelijke weerstand tegen de regeling rondgonst op de faculteit. Joris Blaauw, assessor bij de faculteit, vertelt dat het aanvankelijk gewenste effect niet inzichtelijk te maken is. Zijn voorganger, hijzelf en de FSR zijn tegen de maatregel en afgaande op de geluiden die hij om zich heen hoort, kan Blaauw zich goed voorstellen dat de regeling zal verdwijnen. Sociale wetenschapstudenten moeten echter nog even wachten met juichen. Halverwege mei wordt de Onderwijs- en Examenregeling behandeld. Dan zal blijken of de regeling daadwerkelijk wordt veranderd. De faculteit was vanmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

 

Lees meer

Krijgen RU-studenten invloed op begroting?

Met de komst van het leenstelsel zouden studenten meer inzicht moeten krijgen in de begroting van de universiteit: waar gaan de centen van studenten naartoe? Met het leenstelsel is ook het instemmingsrecht op de begroting op hoofdlijnen door de Universitaire Studentenraad vastgelegd, waardoor studenten via de medezeggenschap meer invloed op onderwijs krijgen. Omdat de RU een bijzondere universiteit is, hoeft de RU zich echter niet aan deze nieuwe regel te houden. Volgens USR-voorzitter Mark Vlek de Coningh moet de RU zwaarwegende argumenten hebben om zich niet aan de nieuwe bepaling te houden. Wat dit precies gaat betekenen voor de rechten van de Nijmeegse medezeggenschap, heeft de USR nog niet gepeild. 'Het leenstelsel is gisteren ingestemd, het wordt nu tijd om met het College van Bestuur om tafel te gaan zitten.' Volgens Vlek de Coningh zou het goed zijn om op meer punten instemming te krijgen, maar dit mag niet ten koste gaan van andere extra's die de medezeggenschap heeft gekregen. Zo mogen op de RU de Facultaire Studentenraden meer zeggen over de Onderwijs- en Examenregeling dan de andere universiteiten, wat kan doordat de RU een bijzondere universiteit is. Bijzonder zijn heeft daarom ook voordelen. 'Je moet je strijd kiezen.' Of het College van Bestuur wil afwijken van de regeling als bijzondere universiteit is volgens de persvoorlichter van de RU, Martijn Gerritsen, nog niet bekend.

 

Lees meer

Tentamenstress

Nominaal studeren wordt steeds belangrijker, maar met dubbel geplande tentamens, wordt het wel heel lastig om het diploma binnen de vastgestelde tijd te halen. Waarom is er bij de meeste faculteiten geen officiële regeling die dit probleem aanpakt? Tekst: Anne van Veen Illustratie: Rens van Vliet Dit artikel verscheen eerder in de januari-ANS Bij studenten die naast studeren graag hun cv willen uitbreiden of gewoon veel bier willen drinken, wil er nog wel eens een studiepunt door de vingers glippen. Door vervolgens de niet gehaalde vakken het volgende jaar te herkansen, komt het regelmatig voor dat studenten meerdere tentamens op hetzelfde tijdstip gepland hebben. Vooral bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) komt dit probleem regelmatig voor, omdat de faculteit door de vele vakken met maar 3 studiepunten veel tentamens moet roosteren. Niet alleen de hardwerkende of luie student kampt met dit probleem. Studenten binnen de FNWI hebben te maken met veel keuzevakken uit verschillende jaarlagen en kunnen daardoor in een doolhof van tentamenplanningen terechtkomen. Binnen deze faculteit is er voor het probleem van de dubbele tentamens geen officiële regeling getroffen. Dit leidt er regelmatig toe dat studenten moeten kiezen tussen de twee tentamens. In de tentamenperiode is stress normaal, maar stress bij het kiezen tussen tentamens, is natuurlijk een heel ander verhaal. Het is van groot belang dat de RU studenten geen tentamenmogelijkheden onthoudt door tentamens op hetzelfde tijdstip in te plannen en hier vervolgens geen regeling voor te treffen. Helaas is dit nu wel het geval. Dubbel geplande tentamens Jeroen van de Wiel, assessor bij de faculteit vertelt dat dubbel geplande tentamens binnen de FNWI inderdaad voorkomen, ook binnen hetzelfde vakkenpakket: ‘Omdat de FNWI 1074 tentamens per jaar moet roosteren, is het onvermijdelijk dat er een paar op hetzelfde moment plaatsvinden.’ Zo vertelt Lisa de Jong (21), student Moleculaire Levenswetenschappen, dat het haar bij het afronden van het vorige blok lastig werd gemaakt en dat ze moest kiezen tussen twee tentamens: ‘Gelukkig heb ik het gekozen vak wel gehaald, want ik heb gezien dat de herkansingen van dezelfde twee tentamens de volgende periode weer tegelijk zijn ingepland.’ Officieuze regeling Het is begrijpelijk dat er bij de FNWI door de grote hoeveelheid tentamens en de vele keuzevakken overlap in de tentamenperiode plaatsvindt. Wat kunnen studenten doen om dit probleem op te lossen? Mike Eijbersen, vicevoorzitter van de Facultaire Studentenraad (FSR), vertelt dat de FSR nooit klachten over dubbel geplande tentamens binnenkrijgt: ‘Wanneer studenten dit probleem tegenkomen, kunnen ze het eigenlijk altijd met de docent regelen. Als dit niet werkt kunnen ze bij de examencommissie aanspraak maken op de hardheidsclausule die in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat.’ Deze meldt dat de examencommissie in bijzondere gevallen ten gunste van de student kan afwijken van de OER. Eijbersen vindt deze oplossing overigens beter dan het instellen van een officiële regeling: ‘Onderling kunnen problemen heel gemakkelijk worden opgelost.’ Studieadviseur Gerrie Coppens vertelt een heel ander verhaal: ‘Wij kunnen niks voor studenten met dubbel geplande tentamens doen. Ze moeten deze kwestie samen met de docent oplossen of ze zullen moeten kiezen welk tentamen ze gaan maken. Deze laatste optie komt per jaar helaas meerdere keren voor.’ De geluiden over de dubbele tentamens zijn tegenstrijdig. Misschien weten studenten niet dat ze met hun problemen bij de FSR aan kunnen kloppen? Veel belangrijker: waarom, als het probleem toch altijd opgelost zou kunnen worden, bestaat er niet gewoon een eenduidige formele regeling voor? Studentenservice De Faculteit der Managementwetenschappen is de enige faculteit aan de RU die een officiële regeling voor het probleem van de dubbele tentamens heeft vastgesteld. Als studenten binnen deze faculteit meerdere tentamens op hetzelfde moment hebben, kunnen ze digitaal een formulier invullen. Studenten hebben dan de mogelijkheid, mits de twee tentamens binnen de faculteit vallen, om beide tentamens in de ochtend, middag of avond te volbrengen. De student maakt ze in hetzelfde lokaal en mag deze tussendoor niet verlaten. Hoofd onderwijsmanagement van de Managementfaculteit, Ward Kelder, geeft aan dat deze regeling op verzoek van studenten in het leven is geroepen. ‘De regeling bestaat al een aantal jaar en wordt gemiddeld door vijf studenten per tentamenperiode gebruikt. Alleen studenten binnen de faculteit kunnen er gebruik van maken, omdat de hoeveelheid gedoe anders onevenredig groot wordt. Hier zitten de studentenadministraties van de verschillende opleidingen dicht bij elkaar en kunnen de kwesties zo besproken worden’, aldus Kelder. De afstand tussen studentenadministraties bij andere faculteiten zou het vaststellen van een officiële regeling niet moeten tegenhouden. Een mailtje is immers zo verstuurd. Kelder: ‘Een dergelijke procedure kost natuurlijk extra geld, maar het is wel een service aan de studenten. Ik denk dat ze bij andere faculteiten geen officiële regeling hebben vastgesteld, omdat daarbinnen verschillende onderwijsinstituten met andere afspraken bestaan.’ Dit gebrek aan flexibiliteit is een probleem en het is jammer dat studenten hier de dupe van worden. De signalen over de oplossingen bij dubbel geplande tentamens zijn niet eenduidig en officieuze regelingen kunnen tot teleurstellingen leiden. Het is te hopen dat studenten in de toekomst niet meer hoeven kiezen tussen tentamens, zodat zij zelf kunnen bepalen of ze een tentamen gaan maken of niet. De naam Lisa de Jong is op verzoek van de geïnterviewde gefingeerd. Klik hier voor de overige artikelen uit de januari-ANS.

 

Lees meer