USR: bestuursfunctie is een legitiem excuus

Geen 'Sorry, de brug stond open', maar 'Helaas, ik heb bestuursverplichtingen'. Als het aan de Universitaire Studentenraad (USR) ligt, wordt het vervullen van een bestuursfunctie universiteitsbreed een legitieme reden om aanwezigheidsplicht te ontlopen. Bovendien moet het voor bestuurders makkelijker worden om te wisselen tussen werkgroepen. Dat stelt het medezeggenschapsorgaan in een korte, adviserende notitie. Het is voor studenten vaak lastig om tijdens hun bestuursjaar de nodige EC te halen binnen het eigen curriculum: door aanwezigheidsplicht en vaste werkgroepen, moeten zij vaak uitwijken naar flexibelere vakken met minder relevantie voor hun eigen studie. Om onduidelijkheid te voorkomen, adviseert de USR bovendien om een bestuursfunctie in Osiris zichtbaar te maken voor de docent. Met de notitie wil de USR haar visie duidelijk maken op de interpretatie van Regeling FOndS - waarin de bestuursbeurzen worden geregeld. Binnenkort moeten het College van Bestuur en de USR weer in onderhandeling: de huidige regeling loopt dit collegejaar af en dus moet er een nieuwe regeling komen. Daarnaast zou er nog wel wat meer waardering mogen komen voor bestuurswerk, aldus de USR. Studieadviseurs moeten ambitieuze studenten stimuleren en de Week van het Studentbestuur moet niet enkel vanuit de studenten zelf komen. Je hoort het: dit jaar mogen de hoogleraren en docenten de windmolentjesover de campus verspreiden.

 

Lees meer

UU stoot kleine opleidingen af

Het advies dat staatssecretaris Zijlstra aan universiteiten gaf over de profilering van de hoger onderwijsinstellingen, was niet aan dovemansoren gericht. De Universiteit Utrecht (UU) biedt niet langer de opleidingen Arabisch, Portugees en Theologie aan. Deze maatregelen worden genomen omdat de opleidingen niet rendabel zijn en niet in het profiel van de universiteit passen. NRC.nl meldt dat de decaan van de faculteit geesteswetenschappen in een brief aan het personeel liet weten dat 'het kwalitatief en financieel niet langer verantwoord is om opleidingen in de lucht te houden waarvoor zich aantoonbaar weinig tot zeer weinig studenten aanmelden.' Universiteiten moeten zich van elkaar gaan onderscheiden en alleen nog doen waar ze goed in zijn, aldus staatssecretaris Zijlstra, die dit advies weer overnam van de commissie-Veerman. Dit is een eerste voorbeeld van de maatregelen die universiteiten kunnen gaan nemen om zich naar de buitenwereld toe te profileren. Welk profiel de RU voor ogen heeft, is tot nog toe onduidelijk.

 

Lees meer

Verbouwing, verhuizing en internationalisering tijdens de UGV

Gisteren vergaderden de Universitaire Studentenraad (USR), de personeelsgeleding en het College van Bestuur (CvB) tijdens de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV). Tijdens deze middag kwamen voor studenten een aantal relevante onderwerpen aan bod. ANS was erbij en deed verslag. Collegevoorzitter Gerard Meijer begon de vergadering met een presentatie over de toekomst van campus Heyendaal. Dat er veel gaat veranderen op de campus was al bekend, zo kocht de RU het klooster Berchmanianum en gaat het Spinozagebouw tegen de grond. Dat er is gekozen voor nieuwbouw in plaats van renovatie is vooral een financiële afweging. Volgens Meijer kost de sloop van het Spinozagebouw 1,5 miljoen euro, daar komt nog eens 8,5 miljoen euro bij voor de nieuwbouw. Renovatie van het gebouw zou nog geen miljoen euro minder kosten. De Faculteit der Sociale Wetenschappen zal tot eind 2019 of 2020 in Spinoza blijven. Dat is zo'n drie jaar langer dan gepland. Verder verhuist in 2016 de Faculteit der Managementwetenschappen naar de noordvleugel van het Gymnasion. Hier wordt, volgens het oorspronkelijke plan van de architect, een stuk bijgebouwd. Op dit moment is de HAN gevestigd in deze vleugel, zij zullen in eerste instantie gedeeltelijk verhuizen. In 2018 is de verhuizing van de Faculteit der Managementwetenschappen voltooid en is de HAN volledig uit het Gymnasion vertrokken. Ook werd er gesproken over internationalisering, een van de paradepaardjes van rector magnificus Bas Kortmann. Zo wil het CvB dat de helft van de afgestudeerden in 2018 minimaal vijftien studiepunten in het buitenland heeft gehaald. 'Vrijblijvendheid maakt plaats voor inbedding en kwaliteit', zo stelt de notitie waarin dit idee bekend wordt gemaakt. Verder moeten er in 2018 vijf volledig Engelstalige Bachelorprogramma's zijn. De concrete invulling van de internationalisering laat het College van Bestuur over aan de faculteiten en opleidingen. Zij krijgen echter geen extra geld om deze ambitieuze doelen te kunnen halen, Kortmann stelt dat het structureel vrijmaken van extra financiële middelen niet nodig is. Ook is hij van mening dat een buitenlandverblijf voor iedere student een verrijking vormt: 'Ik kan mij geen enkele universitaire studie voorstellen waarbij dat niet geldt.' Voor opleidingen bestaat de mogelijkheid om een buitenlandverblijf te verplichten. De USR is tegen deze verplichting en vindt dat de universiteit zo'n verblijf slechts zou moeten faciliteren. Over de koers die de RU wil varen is Kortmann duidelijk: 'We willen geen Engelstalige universiteit worden, maar een tweetalige universiteit.' Hierna werd kort het Bindend Studieadvies (BSA) in het eerste jaar geëvalueerd. Meer studenten dan ooit behaalden binnen een jaar hun propedeuse en minder studenten dan voorheen stopten in het tweede jaar alsnog met hun studie. De rector magnificus stelt dat het nog te vroeg is om stellige uitspraken te doen: 'Als goede wetenschappers moeten we voorzichtig zijn met interpretaties, het is de vraag of deze cijfers het directe resultaat zijn van het BSA.' Opvallend is de discussie die volgt over zogenaamde herbeginners. Studenten die zich nog voor 1 maart uitschrijven, hebben het recht om in het daaropvolgende collegejaar met dezelfde studie te starten. Zij moeten dan in dat jaar wel hun propedeuse behalen, terwijl het tweede semester voor hen net zo nieuw is als voor eerstejaars studenten. Kortmann vindt dit geen strenge eis: 'We moeten niet vergeten dat een studielast van 60 EC in een jaar normaal is.' De personeelsgeleding en de USR hebben zo hun twijfels: 'Er zijn situaties denkbaar waarin een uitzondering wenselijk is.' Over een BSA in het tweede jaar wordt aan de RU niet eens gesproken. Tijdens de rondvraag kwam de 'herfstvakantie' ter sprake. Op een vraag van de USR over de beperkte openingstijden van voorzieningen in week 42 antwoordt Meijer onduidelijk. Hij lijkt niet geheel op de hoogte te zijn van de aangepaste openingstijden van onder andere het Cultuurcafé tijdens die week. Hier zal hij nog eens goed naar kijken. Ook zal erop worden toegezien dat de UB langer open is in tentamenweken. De volgende keer wordt de USR betrokken bij het maken van de agenda voor de UB.

 

Lees meer

Verhuizing studielandschappen Sociale Wetenschappen

Volgende week verhuizen de studielandschappen van Sociale Wetenschappen van TvA 4 en Spinoza naar het nieuwe studielandschap op TvA 6. Mocht je dus van 20 tot 24 oktober willen studeren, is het verstandig om uit te wijken naar de UB of het Grotiusgebouw. De voormalige bibliotheek van Rechten krijgt vanaf volgende week opnieuw een functie. Tijdens de verhuizing zullen de studieboeken, naslagwerken en lopende jaargangen van tijdschriften niet of in beperkte mate beschikbaar zijn. Heb je volgende week iets nodig, haal het vandaag dan vast. De medewerkers zijn wel aanwezig voor de nodige hulp en lopen op en neer tussen de oude en nieuwe locatie. Dit is de volgende stap in de grote verhuizing van Radboud Universiteit. Deze verhuizing is wel van tijdelijke duur. In 2016 zal TvA zal met de grond gelijk worden gemaakt en zal worden gestart met de nieuwbouw van de Sociale Wetenschappen.

 

Lees meer

Verkiespijn

Deze maand word je doodgegooid met flyers en pamfletten. De studentenverkiezingen staan namelijk weer voor de deur. In hoeverre verschillen de partijen van elkaar en heeft een meerpartijenstelsel in de USR überhaupt zin?

Tekst: Tom Plaum en Tijs Sikma
Illustratie: Rens van Vliet

Dit artikel verscheen eerder in de mei-ANS

Van 18 tot en met 21 mei is het weer tijd voor de studentenverkiezingen. Met een opkomst van 33,8 procent in 2014 lijkt het de studenten nauwelijks te boeien wie hen vertegenwoordigt in de Universitaire Studentenraad (USR) en met het universiteitsbestuur om tafel mag. Sinds de Maagdenhuisbezetting is democratisering van de universiteiten wel een veelbesproken onderwerp. Bovendien meldde De Vrije Student zich onlangs aan het medezeggenschapsfront met de reden dat bestaande partijen asap en AKKUraatd de belangen van de studenten niet goed vertegenwoordigen. Reden genoeg om het nut van de stembusgang eens kritisch onder de loep te nemen.

Spoedcursus medezeggenschap
De USR bestaat uit acht leden die gekozen worden tijdens de universitaire verkiezingen en zes leden die worden benoemd vanuit koepelorganisaties zoals de NSSR, de koepel van de studentensportverenigingen. Naast adviesrecht heeft de USR instemmingsrecht bij specifieke onderwerpen die zijn bepaald door het College van Bestuur (CvB). Op deze onderwerpen stemt de USR samen met de Ondernemingsraad in de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (GV). Pas nadat de leden van de USR intern overeenstemming hebben bereikt, stemmen ze allemaal hetzelfde in de GV. Deze interne vergadering is echter niet openbaar, waardoor je als kiezer in de praktijk niet kunt zien of asap en AKKUraatd daadwerkelijk verschillende punten innemen.

Hetzelfde liedje
Qua inhoud geven zowel Roel Gremmen, fractievoorzitter van asap, als Bas Romeijn, fractielid van AKKUraatd, toe dat er weinig verschil is tussen de partijen. AKKUraatd pleit voor een student-assesor in het CvB en asap is voor een gekozen rector. Daar houdt het wel bij op. Wieteke Kremer, vertegenwoordiger van de internationale koepelorganisatie in de USR, vat het bondig samen: ‘Ik moet nu toch de grap maken: het enige verschil tussen de partijen is dat asap geen kantoor heeft.’ Romeijn verklaart: ‘Studenten zijn een vrij homogene populatie, dus heel veel dingen die ze willen, zullen altijd hetzelfde zijn. Het verschil zit in de uitvoering.’ Volgens Gremmen is AKKUraatd vanwege de vakbondsachtergrond meer activistisch en is zijn partij pragmatischer. asap is in 2011 opgericht als reactie op AKKUraatd, omdat deze te slecht zou communiceren met de kiezer. Volgens Gremmen is dat nog steeds zo: ‘Het verkiezingsprogramma van AKKUraatd is een ingewikkeld boekwerk vergeleken met onze tienpuntenlijst.’ Een ander voorbeeld van deze nadruk op transparantie bij asap is volgens Gremmen asap’s initiatief van het live tweeten bij de Gezamenlijke Vergadering. Romeijn benadrukt juist dat asap qua punten de laatste jaren heel erg naar AKKUraatd is toegetrokken. ‘Wij zetten ons al dertien jaar in voor duurzaamheid en toegankelijkheid van het onderwijs. asap begint dat wel meer te doen, maar nog niet in dezelfde mate als wij.’ Volgens Romeijn kan AKKUraatd dankzij de samenwerking met studentenvakbond AKKU makkelijker dan asap aan de benodigde kennis komen. Ook het kortere bestaan van asap werkt volgens hem nadelig. Gremmen ontkent dit: ‘Wij kunnen net zo goed de voorzitter van de vorige USR-en en de ambtelijk secretarissen van de studentenraad bereiken. We hebben echt geen kennisachterstand.’

Blaffende honden…
Dit jaar doet er een nieuwe partij mee aan de studentenverkiezingen: De Vrije Student, een partij opgericht vanuit de JOVD, de jongerenpartij van de VVD. Caspar Safarlou, lijsttrekker van De Vrije Student, grapt dat asap en AKKUraatd beter kunnen fuseren, omdat ze nauwelijks van elkaar verschillen. Safarlou vindt vooral dat beide partijen de belangen van ondernemende en excellente studenten te weinig vertegenwoordigen. Volgens Safarlou zijn de bestaande partijen te meegaand met het CvB: ‘asap en AKKUraatd polderen al jaren te veel. Wij willen wel samenwerken, maar zullen het conflict niet schuwen.’ Pepijn Oomen, ambtelijk secretaris van de USR, denkt echter dat de eensgezindheid binnen de studentenraad erg belangrijk is: ‘In tegenstelling tot de Ondernemingsraad, die uit verschillende fracties bestaat die verschillende meningen hebben over bepaalde onderwerpen, heeft de USR altijd een blok gevormd. De studenten hebben daardoor vergeleken met het personeel meer macht in de GV.’

Zowel AKKUraatd als asap vragen zich af of De Vrije Student voor de USR van toegevoegde waarde is. Volgens Romeijn verschilt deze nieuwe partij wel meer van zijn partij dan asap nu doet: ‘De Vrije Student vindt dat al het onderwijsgeld naar onderwijs moet gaan en niet naar duurzaamheid en academische ontwikkeling.’ Gremmen benadrukt dat de USR al lang bezig is met de meeste speerpunten die De Vrije Student noemt. Bovendien is hij kritisch over de manier waarop de nieuwe partij zich wil onderscheiden. ‘Uiteindelijk is het bij gratie van het CvB dat je als USR mag meebeslissen. Je kunt wel bij alle onderwerpen gaan bijten, maar uiteindelijk moet je toch tot consensus komen. Het lijkt me daarnaast niet leuk om te weten dat er in de USR een partij zit, die wordt gefinancierd door een politieke partij.’ Safarlou spreekt dit tegen: ’De Vrije Student wordt slechts ondersteund door de JOVD door infrastructuur en training. Wij zijn met de invulling van onze visie compleet onafhankelijk.’  

verkiespijn 260x194

Op de persoon spelen
Ondanks het verschil in structuur komen de partijen dus voornamelijk met dezelfde inhoudelijke punten. Welk nut heeft een meerpartijenstelsel in de USR dan nog? Oomen denkt dat een stelsel met meer dan een partij vooral voordelen heeft: ‘Je hebt meerdere partijen nodig, omdat die elkaar kunnen controleren, anders wordt een partij zelfgenoegzaam. In 1999 en in 2000 was er maar een partij in de USR, SIAM. Je zag dat leden van deze partij bijna niks meer uitvoerden, omdat ze wisten dat ze toch wel gekozen zouden worden. Op aandringen van SIAM zelf is daarom toen AKKUraatd opgericht.’ Kremer denkt dat partijpunten nauwelijks een rol spelen bij de studentenverkiezingen. ‘Succes bij de verkiezingen is vooral afhankelijk van prominente personen op de lijst. Als de voorzitter van bijvoorbeeld de studievereniging van Rechten achter je staat, dan heb je een grote achterban, omdat de hele rechtenfaculteit naar die voorzitter luistert.’ Oomen bevestigt dit: ‘Vooral op de plekken vijf tot en met vijftien hebben ze door de jaren heen altijd lijstduwers neergezet. Een jaar had AKKUraatd dertig leden op de lijst staan. Dit heeft tot een wijziging geleid in 2004, waarna de lijst werd beperkt tot vijftien plekken. Tussen de partijen zitten wel kleine verschillen, maar ik denk dat de studenten zich daar niet door laten leiden. Ze denken meer: “Die ken ik daar van, dus daar stem ik op”.’ Gremmen nuanceert dit: ‘Je hebt vertrouwen in iemand die je kent. Een persoon die je kent behartigt jouw belangen eerder. Bovendien merk je bij campagnevoeren dat studenten je punten wel onthouden en er ook vragen over stellen.’

Waarom zou je stemmen?
Volgens Gremmen heeft het zeker nut om te stemmen. ‘Als 90 procent van de studenten stemt, kan de USR zeggen dat het bijna alle studenten vertegenwoordigt en kan het College veel minder makkelijk nee zeggen tegen haar voorstellen. Wij krijgen dit jaar ook instemmingsrecht op de begroting. Deze verkiezingen zijn daarom ook de belangrijkste verkiezingen sinds jaren.’ Oomen denkt daarentegen dat de opkomstpercentages maar deels indruk maken op het CvB. Van meer belang is volgens hem de huidige houding van de studentenraad. ‘Ik zie dat het Bestuur door de proactieve mentaliteit van de USR wordt gestimuleerd om dingen in het voordeel van studenten te veranderen. De Studentenraad is de afgelopen jaren effectiever geworden, juist dankzij de concurrentie tussen de fracties. Dat komt de student alleen maar ten goede.’ Omdat alle drie de partijen de belangen van de student behartigen, hebben ze in hun programma’s meer overeenkomsten dan verschillen. Wel heeft elke partij een eigen benadering, waarop ze de student willen vertegenwoordigen. Te grote onenigheid tussen de partijen zorgt voor een minder sterke positie van de USR tegenover het CvB, maar een zekere competitie tussen hen zorgt ervoor dat ze elkaar scherp houden. Dat we op meerdere partijen kunnen stemmen is dus geen overbodige luxe. Denk hier maar aan, de volgende keer dat je weer een flyer van een overenthousiast partijpersoon in je handen krijgt geduwd.

 

Lees meer

Verlaging printkosten levert RU-studenten 8000 euro op

Vandaag besloot het College van Bestuur de nieuwe printtarieven voor RU-studenten, die vorige maand structureel werden verlaagd, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 in te stellen. RU-studenten hebben hierdoor over de eerste drie maanden van dit jaar gezamenlijk 8000 euro te veel betaald voor hun printjes, geld dat nu aan iets anders kan worden besteed. De Universitaire Studentenraad opperde tijdens de vergadering met het CvB om studenten te betrekken bij de besteding van het overgebleven geld, maar of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog niet zeker. Het zou natuurlijk mooi zijn als de RU instemt met een middagje zuipen op kosten van de universiteit, of het bouwen van een glijbaan op het Erasmusplein.

 

Lees meer

Vicevoorzitter CvB vertrekt

Vicevoorzitter van het College van Bestuur (CvB) Anton Franken stopt per 1 september 2013 met zijn functie aan de RU. Hij zal vanaf die datum aan de slag gaan als vicevoorzitter van het CvB van de Hogeschool Utrecht, met een portfolio dat vergelijkbaar is met dat wat hij aan de RU beheert. De aankondiging van zijn vertrekt komt erg plotseling. Om nog voor 1 september een vervanger voor Franken te hebben, moet er snel worden gehandeld. Martijn Gerritsen, woordvoerder van de universiteit: 'Er zal eerst een benoemingscommissie moeten worden samengesteld, zij moeten een profiel schetsen en daarna zal een vacature worden uitgeschreven.' Hij is dan ook niet zeker of er voor 1 september al een opvolger voor Franken zal zijn gevonden. Patrick Verleg, voorzitter van de Universitaire Studentenraad, heeft zijn twijfels bij het wisselmoment. 'Momenteel zit de RU middenin een ICT-reorganisatie en er is een reorganisatie in het clusters Facilitair en Ondersteuning op komst. Dit lijkt me geen handige post om een tijdje onbeheerd te laten. Al weet ik niet of zich ooit een ideale gelegenheid zal voordoen.' Frankens opvolger krijgt een lastig takenpakket in zijn schoot geschoven. De laatste tijd is er aardig wat tumult rondom ICT, er moest worden bezuinigdbij het facilitair bedrijf en ook de introductie van Péage liep niet op rolletjes. Deze problemen zouden overigens niets te maken hebben met het vertrek van de huidige vicevoorzitter, die al deze voorzieningen beheert. 'Anton Franken kreeg deze nieuwe uitdaging bij de Hogeschool Utrecht aangeboden en dat is de reden van zijn vertrek. Hij had ook nog een tijd hier kunnen blijven', aldus Gerritsen.

 

Lees meer

Vooraanmeldingen RU blijven fors achter

Twee procent minder aanmeldingen dan een jaar geleden. Dat zijn de harde cijfers voor de Radboud Universiteit. Daarmee dalen de vooraanmeldingen van de RU procentueel harder dan van welke andere Nederlandse universiteit dan ook. Dat blijkt uit deze week bekendgemaakte cijfers (.pdf). 59 minder aanmeldingen is op zich te overzien, alleen is de uiterste aanmelddatum voor scholieren al over twee weken. Vorig jaar konden nieuwe studenten zich nog tot 1 september inschrijven bij universiteiten. Daarnaast kennen andere universiteiten op dit moment veel meer aanmeldingen dan een jaar geleden. Zo hebben de Technische Universiteiten Delft en Eindhoven zo'n 50 procent meer inschrijvingen, de Universiteit van Leiden mag volgens de cijfers 1.200 meer studenten verwelkomen. Kleine nuance: het gaat om gewogen getallen, wat betekent dat studenten die zich voor meerdere studies hebben aangemeld, dubbel worden geteld. Maar ook met die nuance staan alle andere universiteiten er beter voor. Enkel de Universiteit van Maastricht heeft op dit moment, net als de RU, minder aanmeldingen. De Limburgers moeten het met een procent minder inschrijvingen doen. Het is nog niet bekend of de RU actie onderneemt op deze lage aanmeldcijfers.

 

Lees meer

Vormgeving nieuwe website RU bekend

ANS liet in juni weten dat de website van de RU op de schop gaat. De universiteit krijgt eindelijk een mobiele website en ook de vormgeving wordt per 1 september anders. Zoals beloofd hier de voorbeelden van de pagina. Hopelijk hoef je door de veranderingen voortaan niet meer uren te zoeken naar de juiste informatie. We zijn benieuwd: wat vinden jullie? VORMGEVING_RU_2014 1

 

Lees meer

Vox nog verder achter slot en grendel

Chaos op de Comeniuslaan! Medewerkers stonden gisterochtend in groten getale voor een dichte deur, zo meldde ru.nl/nieuws (hier zonder slotje). Het bestuursgebouw en Comeniuslaan 6 zitten namelijk sinds donderdag op slot en alleen met een medewerkerspas in combinatie met de juiste pincode is er toegang te verkrijgen. Omdat deze gebouwen dagelijks veel studenten op bezoek krijgen vanwege de verschillende organisaties die er gehuisvest zijn namen wij de proef op de som en gingen er eens kijken. Eerst meldden we ons bij het bestuursgebouw op Comeniuslaan 4. Hier houden niet alleen Bas Kortmann en Roelof de Wijkerslooth hun audiënties, maar zijn bijvoorbeeld ook de Centrale Studentenbalie, het Studiekeuze- en Loopbaancentrum en de studentendecanen gevestigd. Gelukkig valt de situatie hier mee, tussen 09:00u en 17:00u is de deur gewoon open omdat er een portier aanwezig is. Harde werkers die buiten die tijden naar binnen willen moeten de strijd met de apparatuur aan. Alleen de toegang tot het gedeelte van het gebouw waar de grote bazen en hun onderlingen wonen behoeft altijd een pasje, of een verleidelijke knipoog naar de portier. We trekken door naar Comeniuslaan 6. In het lage gebouw zitten onder meer de Vox-redactie en de afdelingen Communicatie en Voorlichting, maar ook het International Office en de SUB-commissie Weekenden van de Introductie. Studenten en bezoekers worden hier begroet met een dichte voordeur. Navraag leert dat de intercom verbinding geeft met de al genoemde portier in het bestuursgebouw. Na opgave van naam en reden van bezoek kan deze dan besluiten de deur te openen, dan wel dicht te houden. Hoewel het Universitair Vastgoedbedrijf volhoudt dat het gewoon een modernisering van oude systemen is, waren de poorten van de Comeniuslaan voorheen nooit op slot. Naar aanleiding van een serie diefstallen in het gebouw wordt er ook gesuggereerd dat het een verbetering van de veiligheid moet vormen. Wij vragen ons af of dit kan, omdat iedereen die aanbelt en een willekeurige naam van een medewerker (hier te vinden) in het gebouw noemt wordt binnengelaten. Of gaat de portier iedere afspraak nabellen voordat hij de ophaalbrug neerlaat? Voor alle bezoekers en studenten die hier iedere dag langskomen is dit nieuwste staaltje fysieke censuur in ieder geval allesbehalve vriendelijk.

 

Lees meer

Waarom campuszwerver Gerard boos was

Deze maand bracht ANS een verhaal over de twee dakloze vrienden Ton (links op de foto) en Gerard, die op de campus wonen. Wij kregen enorm veel positieve reacties op het stuk. De twee heren merkten zelf ook dat zij vaker werden aangesproken en namen complimenten in ontvangst. We waren dus stomverbaasd toen Gerard (@Straatengel) gisteren een aantal woeste tweets eruit gooide waarin hij stelde dat de ANS uit de bakken moest. Die avond liep een van onze hoofdredacteuren hen tegen het lijf, toen zij, bepakt en bezakt, vanuit de UB op weg waren naar hun slaapplek voor de nacht. Zij waren niet boos op ANS, wel op de universiteit. Gerard vertelde dat hij die ochtend had gezien dat werkers van de groenvoorziening zijn matje, dat hij altijd zorgvuldig opborg op een vaste plaats, meenamen. Hij ging navraag doen en kreeg een zeer opvallend antwoord. De RU-medewerkers zouden hem hebben verteld dat zij naar aanleiding van het artikel in ANS orders hadden gekregen om zijn spullen te verwijderen. Vandaar de woede en de tweets – die hij diezelfde middag overigens alweer had verwijderd. Ook de redactie heeft zich over dit verhaal enorm opgewonden. Voor ons toonde dit artikel juist dat de universiteit mensen helpt, zoals dat past bij een academische gemeenschap en bovendien de katholieke identiteit van de RU. De behulpzaamheid van de portiers, de acceptatie van de studenten en de warme reacties op het stuk zijn in onze ogen tekenend voor het tolerante karakter dat een academische instelling hoort te hebben. Dus namen wij vandaag contact op met de tuindienst van de RU en zij vertelden een ander verhaal. De bewaking zou rotzooi hebben aangetroffen in een bos nabij de campus en de tuindienst hebben verzocht dit te verwijderen. ‘Het was voor ons niet duidelijk dat dit materialen waren van één van de zwervers’, luidt de reactie per  mail. Het artikel zou dus geen rol hebben gespeeld in het incident en Gerard heeft zijn spullen volgens de medewerkers teruggekregen. Hoe de vork precies in de steel steekt is onduidelijk. Wij hopen vooral dat er inderdaad sprake is van een miscommunicatie en dat de universiteit nooit een dergelijke vergissing zou begaan. Wij schreven dit artikel immers niet om Gerard en Ton in de problemen te brengen en we mogen hopen dat jullie het ook niet om die reden lazen.

 

Lees meer

Website RU gaat op de schop

Vanaf september zou de nieuwe site van de RU 'responsive' moeten zijn volgens Pim van Zanen, Hoofd Corporate Communicatie. De huidige website van de RU is verouderd en ook de zoekfunctie is een doorn in het oog van menig student en medewerker. De vormgeving van de website wordt onder handen genomen en ook de navigatie gaat op de schop. Onder de website van de RU vallen zo'n 600 sites en 100.000 pagina's, een deel hiervan is al een aantal jaar niet bijgewerkt. 'We halen de bezem door de corporate sites, ook de Managementfaculteit en FNWI willen hun pagina's goed onderhanden nemen en alle verouderde websites verwijderen of updaten.' Van Zanen hoopt ook dat de andere faculteiten de nieuwe site als aanleiding zien om kritisch te kijken naar hun pagina's. Vanaf september schaalt de website, wanneer je deze op je telefoon of tablet bezoekt, mee. 'De homepagina ru.nl zal meer op extern contact gericht zijn, voor studenten en medewerkers komt er een duidelijk gedeelte om in te loggen in de studentenportal en straks ook een medewerkersportal. Nu zijn er nog geen afbeeldingen van hoe de website er uit gaat zien. Over een maand is er meer duidelijk.

 

Lees meer

Weg met die boeken

Het komt wel eens voor dat er bij de verspreiding van het nieuwe ANS nog een stuk of wat oude ANSen in de gele bakken liggen. Bij het oplichten van de containerdeksel zagen we echter dat we niet de enige waren die wat moesten weggooien. De bibliotheek van Managementwetenschappen is ook bezig met een voorjaarsschoonmaak aan de grote hoeveelheid afgedankte boeken te zien. Dick Jonkheer is werkzaam in de desbetreffende bibliotheek en vertelt dat het binnenkort wordt opgeheven. De computerruimte bij binnenkomst aan de rechterkant blijft bestaan en krijgt concurrentie van de nieuw aangelegde studieruimtes die in plaats van de boekenkasten komen. 'De meeste boeken die hier staan worden in de Centrale Bibliotheek opgenomen, maar hele oude, oninteressante of dubbele exemplaren worden vernietigd.' Eind 2011 werden alle dubbele boeken uit de collectie van de faculteit Sociale Wetenschappen nog verkochtvoor een symbolisch bedrag van 1 euro per stuk. De opbrengst kwam ten goede aan de Ragweek. Jonkheer: 'We hebben wel degelijk over de mogelijkheden nagedacht, maar alle boeken naar een arm land sturen kost ook geld.' Jonkheer: 'Het is niet zo handig van mijn collega om ze midden voor de ingang te zetten, maar kijk er gerust tussen.' Inderdaad Dick, niet zo handig. Ben jij op zoek naar gratis uitbreiding voor je persoonlijke collectie, duik dan in de blauwe papiercontainers in TvA 1 en grijp je kans.

 

Lees meer

Werk aan de wifi

Wie maandagavond 19 mei op zijn laptop wil werken, kan dit beter thuis doen. Op die datum voert de RU namelijk onderhoudswerkzaamheden uit die betrekking hebben op de wifi en het systeem waarmee de wifi wordt beheerd. Het onderhoud zal plaatsvinden van 12 uur ’s middags tot 12 uur ‘s nachts, waarbij vanaf 8 uur de wifi-verbinding enkele malen verbroken zal worden. Op dat moment kan je sessie afgebroken worden en is het niet mogelijk opnieuw verbinding te maken. Mocht het niet lukken om de werkzaamheden volledig af te ronden op 19 mei, dan zullen deze een week later worden voortgezet. Het onderhoud hoeft je niet te weerhouden van een bezoekje aan de UB, het MMS of andere computerruimtes, deze computers zijn immers niet wifi-afhankelijk.

 

Lees meer

Zijlstra: universiteiten bepalen zelf taalbeleid

Universiteiten en hogescholen mogen zelf hun taalbeleid bepalen, aldus Halbe Zijlstra in een brief aan de Stichting Nederlands. Hij steunt studenten die hun scriptie liever in het Nederlands dan in het Engels schrijven, niet. In april dit jaar bleek dat een studente Bedrijfskunde aan de RU haar scriptie niet in het Nederlands mocht schrijven. Hoewel het ziekenhuis waar ze het onderzoek verrichtte haar scriptie graag in de moedertaal geschreven wilde hebben en ook haar scriptiebegeleider haar steunde, gaf de examencommissie er geen toestemming voor en eiste zij een scriptie in het Engels. De studente ging vervolgens in hoger beroep, maar verloor dit. Hierop stuurde de Stichting Nederlands een brief aan Halbe Zijlstra, waarin zij schreef dat de RU de taalclausule in de gedragscode te ver heeft opgerekt. Zijlstra reageerde in een korte brief: 'In de wet is het uitgangspunt opgenomen dat het onderwijs in principe in het Nederlands moet worden gegeven. Afwijking daarvan is toegestaan vanwege de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van de opleiding'. Hij merkte daarbij op dat het instellingsbestuur een deugdelijk onderbouwde gedragscode moet opstellen. Het lijkt erop dat de RU aan de eisen van Zijlstra heeft voldaan. In de OER van Bedrijfskunde is de eis van de Engelse voertaal in het onderwijs- en examenreglement opgenomen en er is een gedragscode “vreemde taal” opgesteld. In een reactie laat de universiteit weten: 'De RU stimuleert het gebruik van Engels als voertaal in de masteropleidingen. Met het oog op de internationalisering is het van belang dat studenten in een internationale context kunnen opereren.'

 

Lees meer